Βασίλης Ψάλτης (Αlpha Bank) σε αναλυτές: Στόχος η πληρωμή μερισμάτων από τα κέρδη μας το 2023 – Θετικά αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς

Η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank συνεχίζεται παρά τη σημαντική αβεβαιότητα και αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία. Το  στρατηγικό μας σχέδιο Project Tomorrow αποδίδει καθώς η  ποιότητα των κερδών έχει βελτιωθεί, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή και είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας μας για το 2022, υπογράμμισε ο κ. Βασίλης Ψάλτης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων προς τους διεθνείς αναλυτές,  τονίζοντας πως η Τράπεζα έχει επιτύχει θετικά αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς του στρατηγικού της σχεδίου:

Βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού: «μειώσαμε τα NPEs κατά 77% το τελευταίο έτος και αναμένουμε να φτάσουμε σε μονοψήφιο δείκτη NPE το δεύτερο τρίμηνο».

Ως προς το κόστος: «από τον προβλεπόμενο στόχο των 193 εκατομμυρίων ευρώ, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ήδη το 67% ή περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ, το όφελος των οποίων θα συνεχίσει να καταγράφεται μέσω του P&L μας τα επόμενα τρίμηνα»

Παραγωγή εσόδων: «Τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη ήδη από το περασμένο έτος σε όλες τις κατηγορίες, παραμένοντας πάνω από το όριο των 100 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, δείχνοντας τόσο την ομαλοποίηση της δραστηριότητας όσο και τη στρατηγική θέση της τράπεζας που επιτρέπει να αξιοποιήσει κερδοφόρες ευκαιρίες»

Τέλος, έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικά επίπεδα κερδοφορίας στην απόδοση των δανείων μας, τόσο στην Ελλάδα, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, όσο και διεθνώς, κατά 8%.

Ως προς το ζήτημα της διανομής μερίσματος, ανέφερε:

Οι φιλοδοξίες μας για δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας παραμένουν άθικτες. Έχουμε την εμπειρία και το σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις. Αναμφίβολα θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αλλά η αποφασιστικότητά μας να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας έχει ενισχυθεί με την επιτυχή εκτέλεση του επιχειρηματικού μας σχεδίου μέχρι στιγμής.

Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι παραμένουμε δεσμευμένοι να τιμήσουμε την ιστορία μας ως προς την πληρωμή μερισμάτων, καθώς ήμασταν η μόνη ελληνική εισηγμένη εταιρεία που το έκανε αδιάκοπα από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την έναρξη της ελληνικής κρίσης. Με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων, αναμένουμε να ξαναρχίσουμε την πληρωμή μερισμάτων από τα κέρδη μας το 2023, καθώς θα έχουμε εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τους όρους ποιότητας περιουσιακών στοιχείων, κερδοφορίας και κεφαλαίου, με αρχική αναμενόμενη πληρωμή μεταξύ 20% και 30% .

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τριμήνου 

  • Παρά τη σημαντική αβεβαιότητα και αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία, η ισχυρή δυναμική της Τράπεζας συνεχίζεται. Το στρατηγικό μας σχέδιο Project Tomorrow αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα. Η ποιότητα των κερδών έχει βελτιωθεί, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή και είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας μας για το 2022.
  • Συνεχίσαμε να σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση του ισολογισμού μας, με τον δείκτη NPE σε μονοψήφιο ποσοστό το δεύτερο τρίμηνο του 2022.
  • Εκταμιεύσαμε Ευρώ 2,4 δισ. νέων δανείων κατά τη διάρκεια της περιόδου και μετά από 10 χρόνια απομόχλευσης, αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο επεκτάθηκε το χαρτοφυλάκιο εγχώριων δανείων μας.
  • Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν τον Ιούλιο του 2021 με την πρώτη αναπτυξιακού χαρακτήρα ΑΜΚ στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, η καθαρή πιστωτική επέκταση προς τις Επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1 δισ. επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Δικτύου στις πιστοδοτήσεις Επιχειρήσεων, το οποίο υλοποίησε από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην ελληνική αγορά τους τελευταίους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της εξαγοράς του 49% του ΔΕΔΔΗΕ από την Macquarie. Με μία μακρά λίστα αναδοχής που έχει ήδη εξασφαλιστεί σε βασικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η ενέργεια και οι υποδομές αλλά και με τη σημαντική προοπτική που προσφέρουν τα κονδύλια του RRF για την ανάπτυξη της Οικονομίας, αναμένεται ότι αυτή η δυναμική επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων θα συνεχιστεί. Βρισκόμαστε, έτσι, στην πρώτη γραμμή της εκταμίευσης κεφαλαίων στην ευρύτερη οικονομία και της στήριξης της προόδου των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Σε επίπεδο Ομίλου, τα Εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 29,7 δισ. (+ Ευρώ 1,1 δισ.).
  • Η αποφασιστική δέσμευσή μας για μείωση του κόστους συνεχίζει να διαμορφώνει την Τράπεζα σε μια πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη εταιρεία, με τα επαναλαμβανόμενα έξοδα να μειώνονται κατά 4,9% και να πραγματοποιούνται περαιτέρω εξοικονομήσεις κόστους.
  • Για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο τα έσοδα από προμήθειες υπερβαίνουν το όριο των Ευρώ 100 εκατ., (108 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022), ως αποτέλεσμα της αύξησης των χορηγήσεων δανείων και της ανθεκτικής επίδοσης των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
  • Παραμένει ο στόχος για Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) τουλάχιστον 6% το τρέχον έτος.
  • Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,3%, και σε 15,1% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) των συμφωνημένων συναλλαγών ΜΕΑ και της θετικής επίπτωσης στα κεφάλαια από τη συναλλαγή Prometheus. Η θετική επίπτωση από τις προγραμματισμένες ενέργειες επιχειρηματικής ανάπτυξης αναμένεται να αντισταθμίσει μερικώς τον αρνητικό αντίκτυπο από τις επικείμενες συναλλαγές ΜΕΑ. Στο τέλος Μαρτίου 2022, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 δισ.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ