Σταϊκούρας: Οι κυβερνητικές κινήσεις για ένα νέο μοντέλο βιώσιμης χρηματοδότησης

«Ο αναπροσανατολισμός των ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιο βιώσιμες επενδύσεις προϋποθέτει επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης», τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας σε συνέδριο που διοργανώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν και οι πολιτικές που εφαρμόζονται στο πεδίο της οικονομίας, παρά τις απρόσμενες, εξωγενείς, πολυεπίπεδες κρίσεις που βιώνουμε.

Ο υπουργός περιέγραψε τις παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου βιώσιμης χρηματοδότησης και πράσινης ανάπτυξης. Όπως είπε:

Α. Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση ενός πλαισίου που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην ενίσχυσης της διαφάνειας και της βιώσιμης εταιρικής ανάπτυξης.

Β. Νομοθετήσαμε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την οργανωτική της αναδιάρθρωση. Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έργο που θα συντελέσει ενεργά στην αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.

Γ. Εκπονούμε στρατηγική για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λάβαμε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση «Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», με στόχο την προώθηση στοχευμένων ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς. Το έργο αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες:

Αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε ανεπτυγμένη αγορά.

Ενίσχυση της εποπτείας στην κεφαλαιαγορά.
Βέλτιστοι τρόποι κινητροδότησης της ζήτησης και της προσφοράς προϊόντων στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Ενίσχυση της χρήσης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και των χρηματοδοτικών εργαλείων βιώσιμης χρηματοδότησης.

Δ. Δρομολογούμε έργο τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση» μέσω του σχεδιασμού των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού προς την πράσινη μετάβαση.

Ε. Σχεδιάζουμε την έκδοση κρατικού πράσινου ομολόγου εντός του 2022, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων οικονομικών συνθηκών.

ΣΤ. Συστήσαμε ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την πράσινη οικονομική μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών στην κατάρτιση στρατηγικών κατευθύνσεων, με στόχο:

    • Την ανάδειξη των ενδεδειγμένων βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και οικονομικών πολιτικών για την πράσινη μετάβαση της πραγματικής οικονομίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

    • Την αποτελεσματική συμβολή της δημοσιονομικής πολιτικής και της εκδοτικής στρατηγικής του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω κινητοποίηση πόρων για την πράσινη μετάβαση, με ταυτόχρονη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

  • Τη διασφάλιση ότι η πράσινη οικονομική μετάβαση της χώρας θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας, καθώς και εργαλείο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

2ον. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη του, ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών, έτσι ώστε οι τράπεζες να λειτουργήσουν ως ιμάντας της μετάδοσης ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, που θα προέλθει και από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

Α. Στο ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων, το ύψος των «κόκκινων» δανείων μειώθηκε σημαντικά.

Ειδικότερα, το σύνολο των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν 75 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019, με τον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 43,6% του συνόλου των δανείων.

Τον Μάρτιο του 2022, τα «κόκκινα» δάνεια διαμορφώθηκαν στα 17,7 δισ. ευρώ, και ο δείκτης στο 12,1%.

Β. Στο παθητικό – τώρα – των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ρευστότητα βελτιώθηκε αισθητά.

Ενδεικτικά, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά περίπου 42 δισ. ευρώ μεταξύ Ιουνίου 2019 και Απριλίου 2022, και διαμορφώθηκαν στα 178 δισ. ευρώ, που είναι η υψηλότερη καταγραφή από την έναρξη της κρίσης το 2010.

Μέσω της εξυγίανσης των ισολογισμών τους, τα τραπεζικά ιδρύματα αποκτούν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των εισροών του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων.

Γ. Στο σκέλος της ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία μέσω των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε αρμονία με την Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε., στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός νέου προτύπου για τη χώρα.

Πρότυπο που θα οδηγήσει στην επίτευξη ισχυρής ανάκαμψης και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, μέσα από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ